Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zakup i dostawa książek dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie w 2016 roku ze środków Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek

Goleniów, 09.09.2016 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

„Zakup i dostawa książek dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie w 2016 roku ze środków Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”

 

1. Zamawiający:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie

ul. Konstytucji 3 Maja 26, 72-100 Goleniów

Tel./fax: 914182260, e-mail: biblioteka@biblioteka-goleniow.pl

NIP: 856-167-23-10

 

2. Tryb udzielania zamówienia.

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. – tj. ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa książek wydanych w roku 2016 (nowości wydawniczych) w języku polskim – drukowanych o tematyce obejmującej: beletrystykę, literaturę naukową i popularno-naukową oraz dziecięco-młodzieżową. Wartość realizowanego zamówienia wyniesie 21 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100).

3.2. Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy książek zgodnie z jednostkowymi zamówieniami Zamawiającego do siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 26.

3.3. Książki stanowiące przedmiot zamówienia to nowości wydane w 2016 roku przez wydawnictwa z którymi współpracuje Wykonawca, a wśród których musi obowiązkowo w swojej ofercie dysponować pełną i aktualną ofertą wydawniczą następujących wydawnictw i oficyn:

 1. Adamada

 2. Agora

 3. Akapit Press

 4. Akurat

 5. Albatros

 6. Aleksandria

 7. Amber

 8. Arkady

 9. Axis Mundi

 10. Bellona

 11. BIS

 12. C.H. Beck

 13. CeDeWu

 14. Czarna Owca

 15. Czarne

 16. Czerwone i Czarne

 17. Czuły Barbarzyńca Press

 18. Czwarta Strona

 19. Czytelnik

 20. Damidos

 21. Debit

 22. Delta

 23. Demart

 24. Difin

 25. Dr Lex

 26. Drzewo Babel

 27. Dwie Siostry

 28. Edipresse Polska

 29. EDRA Urban & Partner

 30. Edu-Libri

 31. Egmont Polska

 32. Ezoteric

 33. Fabryka Słów

 34. Feeria

 35. Filia

 36. Finna

 37. Forma

 38. Fronda

 39. G + J Gruner + Jahr Polska

 40. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (GWP)

 41. Greg

 42. Harlequin

 43. Helion

 44. Heraclon

 45. Impuls

 46. Iskry

 47. Jaguar

 48. Jedność

 49. Katmar

 50. Książka i Wiedza

 51. Książkowe Klimaty

 52. Książnica

 53. LexisNexis

 54. Literackie

 55. Literatura

 56. Lucky

 57. Magnum

 58. Marginesy

 59. Media Rodzina

 60. MG

 61. Multico

 62. Muza

 63. Nasza Księgarnia

 64. Neriton

 65. Novae Res

 66. od.nova

 67. ODDK

 68. Olesiejuk

 69. Operon

 70. Oskar

 71. Ossolineum

 72. Otwarte

 73. Papierowy Księżyc

 74. Pascal

 75. PAX

 76. Petrus

 77. PIW

 78. Poligraf

 79. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE)

 80. Prószyński i s-ka

 81. Publicat

 82. Rea

 83. Rebis

 84. Remi

 85. Replika

 86. Rytm

 87. Sic!

 88. Siedmioróg

 89. Sine Qua Non

 90. Skrzat

 91. Słowo/Obraz/Terytoria

 92. Sonia Draga

 93. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP)

 94. Sumptibus

 95. Świat Książki

 96. Telbit

 97. Universitas

 98. Videograf

 99. W.A.B.

 100. WAM

 101. Wiedza Powszechna

 102. Wielka Litera

 103. Wilga

 104. Wimana

 105. Witman

 106. WNT

 107. Wolters Kluwer

 108. Wydawnictwo Dolnośląskie

 109. Wydawnictwo Krytyki Politycznej

 110. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

 111. Wydawnictwo Literackie

 112. Wydawnictwo Między Słowami

 113. Wydawnictwo Naukowe PWN

 114. Wydawnictwo Naukowe UAM

 115. Wydawnictwo UMCS

 116. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

 117. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

 118. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

 119. Zakamarki

 120. Zielona Sowa

 121. Znak

 122. Zysk i S-ka

 123. Żak

3.4. Przed podpisaniem umowy z Wykonawcą Zamawiający ma prawo zażądać od niego udokumentowania współpracy z wybranymi wydawcami, jak również sprawdzić na jego stronie internetowej rzeczywistą ofertę i dostępność książek z wydawnictw określonych w pkt. 3.3. Brak udokumentowania lub niezgodności na stronie internetowej Wykonawcy upoważniają Zamawiającego do odrzucenia oferty i niepodpisania umowy z Wykonawcą.

3.5. Dostarczone książki muszą być fabrycznie nowe i nieużywane.

3.6. Na dostarczone książki Wykonawca musi udzielić co najmniej 12 miesięcznej gwarancji obejmującej wszystkie wykryte podczas użytkowania wady fabryczne (np. brak stron, brak druku na stronach, wadliwy skład książki, itp.). Bieg gwarancji rozpocznie się z dniem dostarczenia zamówionych książek. Koszty zwrotu i wymiany reklamowanego towaru ponosi Wykonawca.

3.7. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie lub wad jakościowych Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia reklamacji w ciągu 7 dni od otrzymania jej zgłoszenia.

 

4. Warunki realizacji dostaw:

4.1. Dostawa książek następować będzie poprzez zamówienia szczegółowe składane przez Zamawiającego za pośrednictwem strony internetowej Wykonawcy (odpowiedniego formularza umieszczonego na stronie internetowej – funkcji „koszyk”, „zamawiam” lub odpowiedniej), która ma umożliwiać dostęp Zamawiającemu do danych określających autora, tytuł, rok wydania, wizerunek okładki, cenę książki po rabacie oraz historię zrealizowanych uprzednio zamówień.

4.2. Dostawa książek realizowana będzie na koszt Wykonawcy do siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 26.

4.3. Dostawa książek realizowana będzie w terminie do 5 dni od daty otrzymania zamówienia. Za obopólnym porozumieniem ustalony termin może być przedłużony do 14 dni w odniesieniu do pełnej ilości egzemplarzy danego tytułu.

 

5. Termin wykonania zamówienia.

Od daty zawarcia umowy do 30.11.2016 r.

 

6. Opis sposobu obliczenia ceny i wyboru oferty

6.1.   W związku z faktem, że tytuły konkretnych pozycji, które Zamawiający będzie zamawiał, są niemożliwe do określenia w chwili rozesłania zapytania ofertowego, jedynym precyzyjnym i mierzalnym czynnikiem pozwalającym na porównanie ofert będzie cena książki po odjęciu rabatu podanego przez Wykonawcę od ceny detalicznej książki.

6.2. Cenę na dostawę książek należy określić poprzez podanie wysokości rabatu jakiego udzieli Wykonawca Bibliotece i który będzie obowiązywał w okresie obowiązywania umowy, zgodnie z poniższym wzorem:

Cena detaliczna książki - (minus) ..........% (wysokość rabatu udzielonego Bibliotece) = ostateczna cena książki dla Biblioteki

6.3. Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który udzieli Bibliotece największego rabatu i spełni wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym.

7. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

7.1. Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim, czytelnie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów.

7.2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 7.3. Ofertę w zamkniętej kopercie zawierającą wypełniony Formularz Ofertowy (załącznik nr 1) oraz parafowane strony wzoru umowy (załącznik nr 2) należy złożyć korespondencyjnie lub bezpośrednio na adres: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida, ul. Konstytucji 3 Maja 26, 72-100 Goleniów, pokój nr 10.  

7.4. Koperta (opakowanie) ma być opisana według wzoru poniżej:

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Cypriana Kamila Norwida

ul. Konstytucji 3 Maja 26

72-100 Goleniów

 

Oferta na zapytanie ofertowe

 

„Zakup i dostawa książek dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie w 2016 roku ze środków Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek ”

                                                  

                                                         Dokładna nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę

                                                        ……..........................................................................................

                                                         Tel............................................................................................

                                                         Adres e-mail: ...........................................................................


 

7.5. Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższego sposobu opakowania i opisu kopert tj. np.: rozerwanie koperty w czasie drogi do Zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z powodu złego opisu lub dostarczenia jej po terminie.

7.6. Termin składania ofert: do dnia 16.09.2016 r. do godz. 12.00

7.7. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

7.8. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: Anita Jurewicz tel. 914182260, e-mail: dyrektor@biblioteka-goleniow.pl

 

8. Otwarcie ofert

8.1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 16.09.2016 r. o godz. 12.15

8.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

8.3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem http://www.bip.biblioteka.goleniow.pl/ oraz pisemnie.

 

9. Załączniki:

Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

 

 

 

Dyrektor

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie

Anita Jurewicz


 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Czernicka 09-09-2016 10:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karina Czernicka 09-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Karina Czernicka 09-09-2016 10:51