Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut biblioteki

 

Statut Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. C. K. Norwida w Goleniowie

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Goleniowie, zwana dalej „Biblioteką”, jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Goleniów.

 2. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

 3. Biblioteka uzyskała osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora.

 4. Biblioteka może posiadać znak graficzny, tj. logo.

§ 2.

Biblioteka działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

 1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, poz. 1669),

 2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z 2019 r. poz. 115),

 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, zm. z 2019 r. poz. 2500, poz. 2354, poz. 303, poz. 326, poz. 534),

 4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351),

 5. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506),

 6. porozumienia z dnia 25 czerwca 1999 r. zawartego pomiędzy Powiatem Goleniowskim a Gminą Goleniów,

 7. niniejszego Statutu.

§ 3.

1. Siedzibą Biblioteki jest miasto Goleniów.

2. Obszarem działalności Biblioteki jest gmina Goleniów, a w zakresie zadań powiatowej biblioteki publicznej - powiat goleniowski w województwie zachodniopomorskim.

3. Biblioteka może działać na innym, niż wymieniony w punkcie 2 terenie w ramach współpracy i wymiany kulturalnej z innymi ośrodkami kultury w kraju i za granicą.

§ 4.

1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Gminy Goleniów.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie.

3. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.

4. Organizator ma obowiązek zapewnić w szczególności:

 1. lokal

 2. środki na:

 1. wyposażenie,

 2. prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych,

 3. doskonalenie zawodowe pracowników.

 

II. Cele i zadania Biblioteki

§ 5.

1. Biblioteka służy rozwojowi nauki, oświaty i kultury, stwarza warunki do samodzielnego wzbogacania wiedzy i kształtowania zainteresowań, realizuje potrzeby czytelnicze i prowadzi działalność informacyjną.

2. Do głównych celów Biblioteki należy:

 1. zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa,
 2. wspomaganie systemu edukacji i nauki,
 3. zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa,
 4. upowszechnianie wiedzy i kultury.

§ 6.

1. Do podstawowych zadań Biblioteki należy w szczególności:

 1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących regionu goleniowskiego,

 2. udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,

 3. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,

 4. organizowanie czytelnictwa oraz zapewnienie obsługi bibliotecznej osób niepełnosprawnych,

 5. tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,

 6. popularyzowanie książek i czytelnictwa na terenie swojej działalności,

 7. badanie potrzeb czytelniczych i ich zaspokajanie w miarę posiadanych środków,

 8. prowadzenie baz danych, katalogowych, faktograficznych i innych związanych z pracą biblioteki,

 9. współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami i organizacjami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, kulturalnych i edukacyjnych społeczeństwa,

 10. wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem ogólnopolskiej sieci bibliotecznej,

 11. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,

 12. prowadzenie działalności wystawienniczej,

 13. udzielanie bibliotekom powiatu goleniowskiego pomocy metodycznej,

 14. sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ust. 5 ustawy o bibliotekach,

 15. wykonywanie zadań określonych w § 1 porozumienia w sprawie powierzenia Bibliotece zadań powiatowej biblioteki publicznej zawartego pomiędzy Powiatem Goleniowskim a Gminą Goleniów,

 16. prowadzenie innej, szeroko pojętej działalności kulturalnej.

2. Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania potrzeb czytelniczych i kulturalnych społeczności.

3. Zakres działania filii Biblioteki obejmuje zadania określone w ust. 1, z wyłączeniem pkt. 13, 14, 15.

 

III. Zarządzanie i organizacja

§ 7.

1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy Goleniów na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Dyrektor kieruje działalnością Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz, czuwa nad jej mieniem i jest za nie odpowiedzialny.

3. Dyrektor wydaje akty prawa wewnętrznego m.in. w postaci zarządzeń, regulaminów, instrukcji i poleceń służbowych.

4. Dyrektor może kierować Biblioteką przy udziale jednego zastępcy dyrektora.

5. Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje dyrektor po uprzednim uzyskaniu akceptacji Burmistrza Gminy Goleniów.

6. Zastępca dyrektora powoływany jest na czas określony nie dłuższy niż czas trwania kadencji dyrektora biblioteki.

7. Podczas nieobecności dyrektora, biblioteką kieruje zastępca dyrektora, a w przypadku jego braku lub nieobecności osoba upoważniona przez dyrektora biblioteki.

§ 8.

Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Gminy Goleniów oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 9.

1. Główna siedziba Biblioteki znajduje się w Goleniowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 26.

2. Poza siedzibą główną funkcjonują filie Biblioteki:

      1.  filia w Goleniowie - Helenowie,

 1. filia w Kliniskach Wielkich,

 2. filia w Krępsku,

 3. filia w Lubczynie,

 4. filia w Mostach,

 5. filia w Żółwiej Błoci.

§ 10.

Zasady i warunki korzystania z usług Biblioteki określa regulamin nadany przez dyrektora.

 

IV. Majątek i finanse

§ 11.

Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 12.

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w rozdziale 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 13.

Biblioteka posiada fundusz w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, który odpowiada wartości wydzielonego jej i nabytego mienia.

§ 14.

1. Działalność Biblioteki finansowana jest z budżetu Gminy Goleniów, z przychodów prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży majątku ruchomego, przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacji pochodzących z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego, budżetu państwa, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych.

2. Organizator przekazuje Bibliotece środki finansowe w formie dotacji:

 1. podmiotowej na finansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

 2. celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

 3. celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

§ 15.

1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Biblioteka może pobierać opłaty:

 1. za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne,

 2. wypożyczenia międzybiblioteczne,

 3. za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,

 4. w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,

 5. za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

 6. za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.

§ 16.

1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy sporządzany przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

2. Plan finansowy sporządzany jest zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

3. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego.

 

V. Postanowienia końcowe

§ 17.

1. Statut Biblioteki nadaje Rada Miejska w Goleniowie.

2. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Czernicka 29-06-2019 20:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karina Czernicka 29-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Karina Czernicka 02-07-2019 13:49