Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe na Systematyczny zakup i dostawę książek dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie w 2017 roku

 

Goleniów, 10.03.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

Systematyczny zakup i dostawa książek dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie w 2017 roku

 

1. Zamawiający:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie

ul. Konstytucji 3 Maja 26, 72-100 Goleniów

Tel./fax: 914182260, e-mail: biblioteka@biblioteka-goleniow.pl

NIP: 856-167-23-10

REGON: 000639564

 

2. Tryb udzielania zamówienia.

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. - tj. ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa książek drukowanych (nowości i wznowień z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, młodzieży i dzieci oraz literatury naukowej i popularnonaukowej) oraz audiobooków w 2017 roku do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie.

3.2. Wartość przedmiotu umowy wyniesie minimum 70 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i nie przekroczy kwoty 83 518,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemnaście złotych 00/100).

3.3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy książek zgodnie z jednostkowymi zamówieniami Zamawiającego do siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 26.

3.4. Książki stanowiące przedmiot zamówienia to głównie nowości wydawnicze i wznowienia wydane przez wydawnictwa, z którymi współpracuje Wykonawca, a wśród których musi obowiązkowo w swojej ofercie dysponować pełną i aktualną ofertą wydawniczą następujących wydawnictw i oficyn:

 1. AA

 2. Aba

 3. Adam Marszałek

 4. Adamada

 5. Agape

 6. Agora

 7. Ajaks

 8. Akapit Press

 9. Akurat

 10. Albatros

 11. Aleksandria

 12. Alma-Press

 13. Amber

 14. Arkady

 15. Arte

 16. Aspra

 17. Axis Mundi

 18. Bajka

 19. Bellona

 20. Białe Pióro

 21. Biblioteka Akustyczna

 22. Biblioteka Narodowa

 23. BIS

 24. Bosz

 25. Bukowy Las

 26. C&T

 27. C.H. Beck

 28. CeDeWu

 29. Copernicus Center Press

 30. Czarna Owca

 31. Czarne

 32. Czerwone i Czarne

 33. Czwarta Strona

 34. Czytelnik

 35. Debit

 36. Delta

 37. Demart

 38. Difin

 39. Dolnośląskie

 40. Dr Lex

 41. Drzewo Babel

 42. Dwie Siostry

 43. Edipresse Polska

 44. EDRA Urban & Partner

 45. Edu-Libri

 46. Egmont

 47. Esprit

 48. Ezoteric

 49. Fabryka Słów

 50. Feeria

 51. Filia

 52. Finna

 53. Forma

 54. Fronda

 55. G+J RBA

 56. Galaktyka

 57. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (GWP)

 58. Greg

 59. Harlequin

 60. Harmonia

 61. Helion

 62. Heraclon

 63. Impuls

 64. Infor

 65. Insignis Media

 66. Instytut Badań Literackich PAN

 67. Instytut Pamięci Narodowej

 68. Iskry

 69. Jaguar

 70. Jedność

 71. Kaktus

 72. Karta

 73. Katmar

 74. Kolegium Europy Wschodniej

 75. Książka i Wiedza

 76. Książkowe Klimaty

 77. Książnica

 78. Lampa i Iskra Boża

 79. Literackie

 80. Literatura

 81. Lucky

 82. Magnum

 83. Mamania

 84. Marginesy

 85. Media Rodzina

 86. MG

 87. Multico

 88. Muza

 89. Nasza Księgarnia

 90. Neriton

 91. Novae Res

 92. Od Nowa

 93. ODDK

 94. Olesiejuk

 95. Operon

 96. Oskar

 97. Ossolineum

 98. Otwarte

 99. Papierowy Księżyc

 100. Pascal

 101. PAX

 102. Petrus

 103. PIW

 104. Poligraf

 105. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE)

 106. Prószyński Media

 107. Publicat

 108. Rea

 109. Rebis

 110. Replika

 111. Rytm

 112. Sic!

 113. Siedmioróg

 114. Sine Qua Non

 115. Skrzat

 116. Słowo/Obraz/Terytoria

 117. Sonia Draga

 118. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP)

 119. Sumptibus

 120. Szara Godzina

 121. Świat Książki

 122. Trzecia Strona

 123. Universitas

 124. Videograf

 125. W.A.B.

 126. WAM

 127. Wiedza Powszechna

 128. Wielka Litera

 129. Wilga

 130. Wimana

 131. WNT

 132. Wolters Kluwer

 133. Wydawnictwo Krytyki Politycznej

 134. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

 135. Wydawnictwo Literackie

 136. Wydawnictwo Między Słowami

 137. Wydawnictwo Naukowe PWN

 138. Wydawnictwo Naukowe UAM

 139. Wydawnictwo Naukowe UMK

 140. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

 141. Wydawnictwo UMCS

 142. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

 143. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

 144. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

 145. Zakamarki

 146. Zielona Sowa

 147. Znak

 148. Zysk i S-ka

 149. Żak Wydawnictwo Akademickie

 150. Żak

 

3.5. Przy rozpatrywaniu ofert złożonych przez Wykonawców, Zamawiający ma prawo zażądać od nich udokumentowania współpracy z wybranymi wydawcami, jak również sprawdzić na ich stronach internetowych rzeczywistą ofertę i dostępność książek z wydawnictw określonych w pkt. 3.3. Brak udokumentowania lub niezgodności na stronie internetowej Wykonawcy upoważniają Zamawiającego do odrzucenia oferty i niepodpisania umowy z Wykonawcą.

3.6. Dostarczone książki i audiobooki muszą być fabrycznie nowe i nieużywane.

3.7. Na dostarczone książki Wykonawca musi udzielić co najmniej 12 miesięcznej gwarancji obejmującej wszystkie wykryte podczas użytkowania wady fabryczne (np. brak stron, brak druku na stronach, wadliwy skład książki, brak dźwięku w audiobookach, itp.). Bieg gwarancji rozpocznie się z dniem dostarczenia zamówionych książek. Koszty zwrotu i wymiany reklamowanego towaru ponosi Wykonawca.

3.8. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie lub wad jakościowych Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia reklamacji w ciągu 7 dni od otrzymania jej zgłoszenia.

 

4. Warunki realizacji dostaw:

4.1. Dostawa książek następować będzie poprzez zamówienia szczegółowe składane przez Zamawiającego za pośrednictwem strony internetowej Wykonawcy (odpowiedniego formularza umieszczonego na stronie internetowej - funkcji „koszyk”, „zamawiam” lub odpowiedniej), która ma umożliwiać dostęp Zamawiającemu do danych określających autora, tytuł, rok wydania, wizerunek okładki, cenę książki po rabacie oraz historię zrealizowanych uprzednio zamówień.

4.2. Dostawa książek realizowana będzie na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.

4.3. Dostawa książek realizowana będzie w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia. Za obopólnym porozumieniem ustalony termin może być przedłużony do 10 dni w odniesieniu do pełnej ilości egzemplarzy danego tytułu.

 

5. Termin wykonania zamówienia.

Od daty zawarcia umowy do 31.12.2017 r.

 

6. Opis sposobu obliczenia ceny i wyboru oferty

6.1. W związku z faktem, że tytuły konkretnych pozycji, które Zamawiający będzie zamawiał, są niemożliwe do określenia w chwili rozesłania zapytania ofertowego, jedynym precyzyjnym i mierzalnym czynnikiem pozwalającym na porównanie ofert będzie cena książki po odjęciu rabatu podanego przez Wykonawcę od ceny detalicznej książki.

6.2. Cenę na dostawę książek należy określić poprzez podanie wysokości rabatu jakiego udzieli Wykonawca Bibliotece i który będzie obowiązywał w okresie obowiązywania umowy, zgodnie z poniższym wzorem:

Cena detaliczna książki - (minus) ..........% (wysokość rabatu udzielonego Bibliotece) = ostateczna cena książki dla Biblioteki

6.3. Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który udzieli Bibliotece największego rabatu i spełni wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym.

 

7. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

7.1. Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim, czytelnie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów.

7.2. Do oferty należy dołączyć:

7.2.1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1,

7.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

7.2.3. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów (oryginał lub kopie poświadczona za zgodność z oryginałem)

7.2.4.Oświadczenie o współpracy z wymaganą ilością wydawnictw - Załącznik nr 2,

7.2.5. Parafowany wzór umowy - Załącznik nr 3.

7.3. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie należy złożyć korespondencyjnie lub bezpośrednio na adres Zamawiającego:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida

ul. Konstytucji 3 Maja 26, 72-100 Goleniów,

7.4. Koperta (opakowanie) ma być opisana według wzoru poniżej:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Cypriana Kamila Norwida

ul. Konstytucji 3 Maja 26

72-100 Goleniów

 

Oferta na zapytanie ofertowe

„Systematyczny zakup i dostawa książek dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie w 2017 roku”

 

Dokładna nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę

……..........................................................................................

Tel............................................................................................

Adres e-mail: ...........................................................................

 

7.5. Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższego sposobu opakowania i opisu kopert tj. np.: rozerwanie koperty w czasie drogi do Zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z powodu złego opisu lub dostarczenia jej po terminie.

7.6. Termin składania ofert: do dnia 20.03.2017 r. do godz. 10.00

7.7. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

7.8. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: Anita Jurewicz tel. 914182260, e-mail: dyrektor@biblioteka-goleniow.pl

 

8. Otwarcie ofert

8.1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 20.03.2017 r. o godz. 10.15

8.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

8.3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem http://www.bip.biblioteka.goleniow.pl/ oraz pisemnie.

 

9. Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o współpracy z wymaganą ilością wydawnictw

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

 

 

 

Dyrektor

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie

Anita Jurewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Czernicka 10-03-2017 12:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karina Czernicka 10-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Karina Czernicka 10-03-2017 12:41